Problemy emocjonalne młodzieży zajmującej się astrologią

Agnieszka Kulik, Problemy emocjonalne młodzieży zajmującej się astrologią

Stwierdzono, że młodzież zajmująca się astrologią ujawniła wysoki poziom agresji i tendencji agresywnych w formie agresji fizycznej, słownej, pośredniej, negatywizmu, urazy i drażliwości; prezentowała się jako mniej zrównoważona emocjonalnie i charakteryzująca się większą pobudliwością i wrogością wobec innych; nasilenie poziomu agresji i objawów agresywnych, głównie napastliwości fizycznej i podejrzliwości, zmniejszało się wraz ze wzrostem zaangażowania w astrologię. Młodzież zajmująca się astrologią ujawniała tendencję do reagowania lękiem, głównie w postaci podwyższonego napięcia wewnętrznego; była mało odporna na frustrację, gorzej przystosowana, ujawniała niezadowolenie z siebie, brak wiary w możliwości, miała poczucie niższości. Ujawniała niższy poziom integracji, większą niedojrzałość, nieopanowanie, zależność od opinii otoczenia, dużą rozbieżność między tym, kim jest, a tym, kim chciałaby być; doświadczała większego poczucia winy. Więcej było wśród niej osób doświadczających poczucia beznadziejności; charakterystyczna była tendencja do bardziej pesymistycznej percepcji przyszłości. Osoby mniej zaangażowane w astrologię miały mniejszą motywację do działania, częściej były zniechęcone i znużone. Młodzież zajmująca się astrologią częściej doświadczała braku motywacji do działania spowodowanego przewidywaniem klęski, kwestionowaniem swoich możliwości, poczuciem braku wpływu na zmianę sytuacji.